These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • Nithya
  • 12 yrs
  • 1
  • Aarohi Mitra
  • 5 yrs
  • 2
  • Aalia Kaura
  • 7 yrs
  • 3
  • Lasya
  • 8 yrs
  • 4
  • Haasini
  • 5 yrs
  • 5
  • Simraj Brar
  • 5 yrs
  • 6
  • Dhanvin. V
  • 7 yrs
  • 7
  • Aabhav Raj
  • 9 yrs
  • 8
  • Arnav
  • 6 yrs
  • 9
  • P Hana
  • 4 yrs
  • 10
  • Evaan Gaba
  • 4 yrs
  • 11
  • VS Harshika
  • 4 yrs
  • 12
  • Aleena
  • 4 yrs
  • 13
  • Aarush Verma Srivastava
  • 9 yrs
  • 14
  • Ayaan G
  • 4 yrs
  • 15
  • Sree Krithy
  • 6 yrs
  • 16
  • Purvi Shika
  • 10 yrs
  • 17
  • Hridhaan
  • 4 yrs
  • 18
  • Mahi Batavia
  • 7 yrs
  • 19
  • Izah Dilshad
  • 6 yrs
  • 20
  • Kristine Lusy Kurian
  • 7 yrs
  • 21
  • Nithish R
  • 10 yrs
  • 22
  • Hitvik
  • 4 yrs
  • 23
  • Reyaansh V
  • 6 yrs
  • 24
  • Omisha
  • 4 yrs
  • 25
  • Angel Ratul Tanti
  • 5 yrs
  • 26
  • Rithanya Chopra
  • 4 yrs
  • 27
  • Aditi Malaralli Harish
  • 9 yrs
  • 28
  • Namish Gilda
  • 8 yrs
  • 29
  • Saikarthika Karthik
  • 5 yrs
  • 30
  • Shobith Reddy
  • 6 yrs
  • 31
  • Isabel Antony
  • 4 yrs
  • 32
  • Ishanvi
  • 5 yrs
  • 33
  • Aadi Shah
  • 5 yrs
  • 34
  • Rakshveer
  • 7 yrs
  • 35
  • Joann Fiona
  • 7 yrs
  • 36
  • Tasmai
  • 5 yrs
  • 37
  • Vishwa Sen
  • 5 yrs
  • 38
  • Manas Srivastava
  • 9 yrs
  • 39
  • Maan
  • 7 yrs
  • 40
  • Aria Venish
  • 7 yrs
  • 41
  • Ujwal Chauaci
  • 9 yrs
  • 42
  • Yashika
  • 4 yrs
  • 43
  • Saanvi Parashari
  • 6 yrs
  • 44
  • Sarah Agarwal
  • 6 yrs
  • 45
  • Krisha Agarwal
  • 5 yrs
  • 46
  • Abir Dutta
  • 8 yrs
  • 47
  • Iffah
  • 6 yrs
  • 48
  • Mehr Kaur
  • 8 yrs
  • 49
  • Hayaa Amar
  • 7 yrs
  • 50
  • Aishwaryaa Vishwanath
  • 9 yrs
  • 51
  • Reyansh Mohanty
  • 4 yrs
  • 52
  • Myra Dixit
  • 6 yrs
  • 53
  • Talia Jose Plackal
  • 6 yrs
  • 54
  • Naksha Reddy
  • 9 yrs
  • 55
  • Anvith Krishna
  • 9 yrs
  • 56
  • Kavya
  • 11 yrs
  • 57
  • advika yogesh
  • 8 yrs
  • 58
  • Rnithish Rajesh
  • 10 yrs
  • 59
  • Tisti Jain
  • 8 yrs
  • 60

Voting is now closed