These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • Dhanishka Dhanwyn
  • 5 yrs
  • 1
  • Shri Sanvika
  • 7 yrs
  • 2
  • Siddhanth Jethwani
  • 7 yrs
  • 3
  • Vihan
  • 5 yrs
  • 4
  • Atharv R Kurup
  • 6 yrs
  • 5
  • M Aakshath Das
  • 8 yrs
  • 6
  • S.Anisha
  • 11 yrs
  • 7
  • Misti
  • 5 yrs
  • 8
  • Ivanshi
  • 6 yrs
  • 9
  • Dakshana Krishnaji
  • 7 yrs
  • 10
  • R Sathvika
  • 6 yrs
  • 11
  • Ruhita Milana
  • 9 yrs
  • 12
  • Jeren Cheladrai
  • 8 yrs
  • 13
  • Beverly Nixon
  • 8 yrs
  • 14
  • R Sree Varshan
  • 7 yrs
  • 15
  • Ilakkiya
  • 9 yrs
  • 16
  • Aanchal Lall
  • 5 yrs
  • 17
  • Aayisha
  • 7 yrs
  • 18
  • Ifaz
  • 5 yrs
  • 19
  • B Sai Karthik
  • 8 yrs
  • 20
  • Manas Laxman
  • 4 yrs
  • 21
  • Viyaan V
  • 4 yrs
  • 22
  • Vidhulaa
  • 8 yrs
  • 23
  • Avaneeth Krish A
  • 6 yrs
  • 24
  • Trinethra A
  • 4 yrs
  • 25
  • Harnav
  • 7 yrs
  • 26
  • Haily Manuela
  • 5 yrs
  • 27
  • Irene
  • 7 yrs
  • 28
  • Akshath
  • 7 yrs
  • 29
  • Dakshesh Karthick
  • 7 yrs
  • 30
  • Taasha Goyal
  • 7 yrs
  • 31
  • Suthiksh Sharma
  • 4 yrs
  • 32
  • Isha Basak
  • 7 yrs
  • 33
  • Kishan V
  • 5 yrs
  • 34
  • Arjith
  • 6 yrs
  • 35
  • Latha Niril
  • 4 yrs
  • 36
  • Ilavarasaan
  • 9 yrs
  • 37
  • Nikitha Annam
  • 6 yrs
  • 38
  • Harshetha
  • 8 yrs
  • 39
  • Ahana Megan
  • 4 yrs
  • 40
  • S.Anisha
  • 11 yrs
  • 41
  • Pranav Kathan
  • 5 yrs
  • 42
  • Amarnath
  • 8 yrs
  • 43
  • Hamdaan
  • 8 yrs
  • 44
  • Razan
  • 6 yrs
  • 45
  • Mihira
  • 7 yrs
  • 46
  • Manish B
  • 8 yrs
  • 47
  • Prutha Kate
  • 7 yrs
  • 48
  • Krithi Krishna
  • 6 yrs
  • 49
  • Sri Yantra
  • 4 yrs
  • 50
  • Nethra
  • 6 yrs
  • 51
  • Vivaan
  • 6 yrs
  • 52
  • Yogenthira
  • 8 yrs
  • 53
  • Dhanvin
  • 6 yrs
  • 54
  • Shauryan Reddy
  • 5 yrs
  • 55
  • Sai Thirvshanth
  • 9 yrs
  • 56
  • M Aakshath Das
  • 8 yrs
  • 57
  • Haswath Sreeram
  • 7 yrs
  • 58
  • Hassini Karnan
  • 7 yrs
  • 59
  • Yashika
  • 7 yrs
  • 60

Voting is now closed