These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • Sahil Sood
  • 6 yrs
  • 1
  • Kyrah Soneja
  • 7 yrs
  • 2
  • Aahana Sharma
  • 4 yrs
  • 3
  • Vivaan Sharma
  • 7 yrs
  • 4
  • Anusmita Dutta Roy
  • 5 yrs
  • 5
  • Aadibrata Dasari
  • 4 yrs
  • 6
  • Aashita Gemawat
  • 8 yrs
  • 7
  • Anya Gupta
  • 6 yrs
  • 8
  • Yuvraj Dutt
  • 6 yrs
  • 9
  • Nevaan Bajaj
  • 6 yrs
  • 10
  • Shreya Kashyap
  • 0 yrs
  • 11
  • Srimit Roy
  • 5 yrs
  • 12
  • Naisha Sahoo
  • 8 yrs
  • 13
  • Prisha Moitra
  • 8 yrs
  • 14
  • Rashimka Dutta
  • 8 yrs
  • 15
  • Jaitra Joshi
  • 6 yrs
  • 16
  • Ahana Dey
  • 9 yrs
  • 17
  • Athena Mondal
  • 4 yrs
  • 18
  • Khushi Rajdev
  • 7 yrs
  • 19
  • Advait Dutta
  • 8 yrs
  • 20
  • Shreya Kedia
  • 10 yrs
  • 21
  • Kanishka Sengupta
  • 8 yrs
  • 22
  • Sudrisha Laila Bose
  • 8 yrs
  • 23
  • Aarav Roy
  • 4 yrs
  • 24
  • Zara Ansar
  • 4 yrs
  • 25
  • Arihant Roy
  • 8 yrs
  • 26
  • Keya Jain
  • 0 yrs
  • 27
  • Rishit Roy
  • 8 yrs
  • 28
  • Yatarth Khandelwal
  • 5 yrs
  • 29
  • Ridhima Pandey
  • 7 yrs
  • 30
  • Aarav Khandelval
  • 7 yrs
  • 31
  • Agnibh Shaw
  • 6 yrs
  • 32
  • Aabhayankar Chakraborty
  • 8 yrs
  • 33
  • Aabhayarana Chakraborty
  • 6 yrs
  • 34
  • Dipanjan Ghosh
  • 8 yrs
  • 35
  • Anabil Ganguly
  • 9 yrs
  • 36
  • Aadarsh Mahante
  • 5 yrs
  • 37
  • Dhanishta Gupta
  • 6 yrs
  • 38
  • Shreehan Kafat
  • 4 yrs
  • 39
  • Rishv Pratap Singh
  • 6 yrs
  • 40
  • Iraj Singh
  • 7 yrs
  • 41
  • Anwita Thakur
  • 6 yrs
  • 42
  • Himant Agarwal
  • 5 yrs
  • 43
  • Sharim Mohammad Hasan
  • 4 yrs
  • 44
  • Vikrant Chanda
  • 7 yrs
  • 45
  • Siyona Sengupta
  • 8 yrs
  • 46
  • Saanvi Basu
  • 4 yrs
  • 47
  • Rishav Hazra
  • 6 yrs
  • 48
  • Cheerojeet Roy
  • 9 yrs
  • 49
  • Darshita Prasad
  • 6 yrs
  • 50
  • Khenrah G Zongtenpa
  • 8 yrs
  • 51
  • Md Hasnait Ansari
  • 11 yrs
  • 52
  • Trishala Maitra
  • 11 yrs
  • 53
  • Chirag Garg
  • 4 yrs
  • 54
  • Yash Agarwal
  • 12 yrs
  • 55
  • Varanika Bagla
  • 7 yrs
  • 56
  • Shibaditya Debnath
  • 5 yrs
  • 57
  • Rimjhim Banerjee
  • 6 yrs
  • 58
  • Keya Jain
  • 10 yrs
  • 59
  • Ishaan Sarangi
  • 10 yrs
  • 60

Voting is now closed